Specjalizacje

Specjalizacje:

PRAWO RODZINNE -

- między innymi

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o przysposobienie

PRAWO RZECZOWE -

- między innymi:

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o eksmisję

PRAWO SPADKOWE

– między innymi:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

– między innymi:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów
 • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi

 

§ PRAWO KARNE

– między innymi:

 • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania
 • reprezentowanie jako obrońca w sprawach karnych
 • sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

§ PRAWO KARNE WYKONAWCZE

- między innymi:

 • sprawy o dozór elektroniczny
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

§ PRAWO WYKROCZEŃ

– między innymi:

 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze obrońcy

§ PRAWO ADMINISTRACYJNE

- między innymi:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

§ PRAWO GOSPODARCZE

– między innymi:

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowna i sądowa windykacja należności
 • sporządzanie i analiza umów gospodarczych

 

Zapraszamy do kontaktu -  tel. 608-479-832